Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Seyf Gıda Pazarlama Enr. Tur. İnş. Teks. San. Tic. A.Ş. (“Seyf Gıda”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda imkanlarımız ölçüsündeki en azami gayret ve önemi göstermekteyiz. Sahip olduğumuz vizyon ve misyon doğrultusunda ve Kişisel Verilerin Korunması mevzusunda dikkatle geliştirmiş olduğumuz bilinç ile, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımız dahil, Şirketimiz ile iletişim ve/veya herhangi bir bağlantı içerisinde olan tüm kişilere ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) doğrultusunda elde edilmesi, işlenmesi, muhafaza edilmesi hususları tarafımızca garanti edilmektedir. Veri Sorumlusu sıfatımızdan ileri gelen tüm bu sorumluluklarımız, Kanun’un 10. maddesi uyarınca tarafınızla aşağıda paylaşılmaktadır. Seyf Gıda olarak, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkımızı saklı tutmaktayız.

Bizler ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (isim, soy isim, rumuz, cep telefon numaraları, e-mail adresleri, doğum tarihi, adres bilgileri, cinsiyet, medeni durumu, görüntü ve ses kaydı) KVK Kanunu’na uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği şekle uygun olarak üçüncü kişilere aktarılabilecek ve KVK Kanunu’nda sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; mağazalarımız, çağrı merkezimiz, internet sitemiz, mobil sitemiz ve uygulamamız kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da iş ilişkilerimiz sırasında, ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan küçük dosyalar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Toplanan kişisel verilerinizin neler olduğu; Seyf Gıda tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete veya tarafınızla aramızda kurulan sözleşme içeriğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtmiş olduğumuz amaçlar doğrultusunda, her türlü sözlü, yazılı fiziki ya da elektronik ortamda, Seyf Gıda olarak sunduğumuz ürünlerin ilgili yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve kanundan doğan yükümlülüklerini tam ve kusursuz bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kanun uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Seyf Gıda tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetleri tanıtmak,

Seyf Gıda ile müşterilerimiz arasındaki iletişimi arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimini geliştirmek,

Müşterilerimize özel promosyon, tanıtım, kampanya ve duyurular hazırlamak ve göndermek,

Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak, müşteri anketi, müşteri memnuniyeti uygulamaları ve bilgilendirmeleri yapabilmek, denetim, veri analizi, araştırma, istatistiksel çalışma, trendleri anlama, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak

Seyf Gıda tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi

Seyf Gıda’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası

İlgili mevzuat hükümleri gereği akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak

Kişisel verilerinizin Seyf Gıda tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Seyf Gıda ile tarafınız arasında kurulan sözleşmenin uygulanması ve sözleşme ilişkisi kapsamında yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinin temini müşterilerimize daha iyi hizmet vermek ve Seyf Gıda’nin müşterilerine karşı taahhütlerini karşılamak amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Topluluk Şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Belirtmiş olduğumuz bu amaçlar doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ve faaliyetimiz kapsamında ilgili ve gerekli olduğu sürece çeşitli üçüncü kişiler, grup şirketleri ve kamu tüzel kişileri başta olmak üzere çeşitli üçüncü kişiler ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kanun uyarınca aşağıdaki haklarınız mevcut olup bu kapsamda tarafımıza aşağıda saymakta olduğumuz yöntemler aracılığı ile başvuru yapmanız gerekmektedir. Tarafınıza yapılan başvuru yine Kanun uyarınca tarafımızca en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu uyarınca bir ücret öngörülmesi halinde ise tarife Şirketimiz tarafından belirlenecektir.

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralamış olduğumuz KVK Kanunu’ndan doğan haklarınızı kullanmak istemeniz halinde kimlik ve erişim/adres bilgileriniz ile birlikte kullanmak istediğiniz hakka dair ayrıntılı açıklama içerir yazılı talebinizi şirketimizin [email protected] uzantılı mail adresine gönderebilir veya şirketimizin xxx uzantılı KEP adresine güvenlik elektronik imzalı olarak gönderebilir yahut Cumhuriyet Mah. İnkılap Sok. 2 Yengül İş Mrk. K:2 Kızılay, Çankaya, Ankara adresine posta ile iletebilirsiniz.